Debatten om cykliska silikoner går vidare.... 08 Oktober 2015

Apoteket håller inte med KTF om att man vilseleder och tolkar data felaktigt. 
I stället säger PR ansvariga  Åsa Asplund och Marknadsdirrektör Lars Skutholm så här till KTF: 
"angående cykliska silikoner: Apoteket betraktar de cykliska silikonerna som en homogen grupp av ämnen som befaras ha negativ hälso- och miljöpåverkan. Cyclotetrasiloxane har en harmoniserad europeisk kemikalieklassificering med lydelsen H361f som ska utläsas: Misstänks kunna skada fertiliteten. Ämnet är alltså reproduktionstoxiskt. Vidare skriver SCCS, som då hette SCCP, i sin rapport från 2005 att cyclotetrasiloxane och cyclopentasiloxane verkar ha gemensam toxikologisk profil och verkningsmekanism. I april 2015 kom ECHA:s rapport som slår fast att både cyclotetrasiloxane och cyclopentasiloxane är mycket långlivade och mycket bioackumulerande i enlighet med kriterierna i bilaga XIII till kemikalieförordningen REACH. Detta innebär att båda dessa ämnen uppfyller de vetenskapliga kraven för att klassificeras som Substances of Very High Concern. På svenska blir det: Ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter. Sådana ämnen anser Apoteket inte hör hemma i kosmetiska produkter.
När det gäller SCCS säkerhetsbedömning om cyclopentasiloxane från mars 2015 anser Apoteket att följande slutsatser är de mest intressanta: 
1. Användning av bodylotion som innehåller cyclopentasiloxane är inte säker
2. Användning av trycksatta stylingprodukter (aerosoler) som innehåller cyclopentasiloxane är inte säker
3. Aggregerad exponering från flera produkter som innehåller cyclopentasiloxane är heller inte säker

Utifrån SCCS data kan Apoteket konstatera att samtidig användning av ansiktskräm, handkräm och deodorant inte ger en tillräcklig säkerhetsmarginal. Användning av dessa tre produktgrupper kan knappast anses vara extrem på något vis. Detta illustrerar också tydligt att även om produktgrupper som bodylotion och trycksatta stylingprodukter försvinner från marknaden så finns det ändå en problematik kring aggregerad exponering. 
Apoteket kan inte se att Apoteket i sin marknadsföring har överdrivit riskerna med cykliska silikoner. Tvärtom har Apoteket vinnlagt sig om att inte i onödan skrämma upp konsumenterna. Apoteket beskriver att cykliska silikoner ”misstänks” eller ”kan” vara skadligt för hälsan, vilket i sig är helt korrekta och objektiva påståenden och därför inte vilseledande. Reklamen är därtill utpräglat lättsam och glad och Apoteket har svårt att se att helhetsintrycket av marknadsföringen skulle anses vara ”alarmistisk”.

Komplicerad information skulle man kunna säga! Både äpplen och päron i den här komp(l)lotten. Man kan också misstänka att Apoteket inte riktigt verkar känna till marknadsföringslagen.  Den säger att det som den vanliga konsumenten uppfattar från en snabb blick på marknadsföringen inte får vara vilseledande. Jag tror att de flesta vanliga konsumenter uppfattar att cykliska silikoner är farliga efter att ha tagit del av Apotekets information via bloggare, tidningar (se nedan) och SVT. Därför saknar orden "misstänks" eller "kan"  betydelse i sammanhangaet och därmed är Apoteket vilseledande! 

Sen tror jag inte för ett ögonblick att Apoteket på allvar misstänker att deras sortiment av kosmetiska produkter som har innehållit cykliska silikoner har varit i närheten av att varit skadliga för människan. Skulle tro att Apotekets leverantörer kan tolka vetenskapliga data, känner till halter i produkten och dessutom kan räkna på säkerhetsmarginaler!