Temakväll om EMAs Concept paper om utvärtes läkemedel... 2 juni 2015

Apotekarsocieteten anordnade tillsammans med Läkemedelsverket en

Temakväll om EMAs Concept paper om topikala läkemedel

En ny riktlinje om kvalitet och ekvivalens för topikala läkemedel är under utarbetande på EMA och ett Concept paper ligger fram till och med 22 juli ute, öppet för synpunkter på EMAs hemsida. Läkemedelsverket och EMA är intresserade av att få in kommentarer från intressenter inom området innan riktlinjen skrivs. Syftet med kvällen är att nå ut brett med denna information till svenska läkemedelsföretag så att man inte missar möjligheten att inkomma med värdefulla synpunkter.

Presentation av EMAs concept paper om topikala beredningar
Annika Ridell, Läkemedelsverket

Ekvivalensstudier av topikala beredningar
Marie Lodén, Uppsala Universitet och Eviderm Institute