Vi utvecklar kosmetika, medicinteknik, hudläkemedel och ger råd om lagstiftningen.

Vi kan produktutveckling! Om du vill ha egna skräddarsydda produkter så har Eviderm eget utvecklingslaboratorium och kontakter med tillverkare av råvaror liksom tillverkare av kosmetika, kosmetika och medicintekniska produkter.

Vi är bäst på innovativa och specialdesignade produkter som kräver kunskap och smarta lösningar. 

Vi jobbar även med substansbaserad medicinteknik och "Notified Body", dvs Ansvarigt Kontrollorgan. Vi är duktiga på substanser (Mode of Action) och jobbar nära råvaruleverantörer och tillverkare i Sverige. 

Vi är forskare och kan hjälpa till att patentskydda dina nya produkter. Vi gör studier för "claim support", irritationstester och konsumenttester. 

Vi kan också identifiera miljödata och olika intresseorganisationers kriterier. Exempelvis har Svanen, NaTrue och Cosmos olika kriterier som måste vara uppfyllda för att deras symboler ska få användas på produkterna.

Vi gör ofta säkerhetsbedömningar och utfärdar exempelvis Cosmetic Product Safety Report (CPSR) och Biological Evaluation Report.

Självklart kan vi hjälpa till med dekorframtagning i samarbete med andra experter i vårt nätverk.Vi ger råd om vilket regelverk som produkterna ska följa under utifrån tänkt användningsområde och innehåll. Ska produkten betraktas som kosmetika, läkemedel, medicinteknik, biocid eller är det en "kemisk produkt", som exempelvis hundschampo?

Vad är det som gör att produkten klassificeras som den gör? 

Hur du presenterar produkten styr vilket regelverk du måste följa!

Cosmetics, Pharma, Medical Devices, Biocides

Vad säger myndigheterna?

Om du vill få svar på vanliga frågor om klassificering av produkter så ger Läkemedelsverket bra information på sin hemsida.

Gränser för kosmetika mot annan lagstiftning finns i riktlinjer från EU.

Alla ingredienser i kosmetika identifieras genom sitt INCI-namn. Om man har en helt ny typ av ingrediens så kan man ansöka om ett INCI-namn.

Klassificeringen av medicintekniska produkter och gränserna mot övriga produkttyper finns att läsa om på EUs hemsida.

Om produkten ska säljas i Norge kan det vara klokt att kolla vilka uttryck som förknippas med läkemedel och som därför inte kan använda på kosmetika (den så kallade Syseutredningen). Vilka påståenden som ses som medicinska framgår av "påståendelistan".

Likaså ger Svenska Konsumentverket bra information om lagar och praxis för marknadsföring på sin hemsida.

Produktinformation, PIF.

Den Europeiska branschföreningen Cosmetics Europe (tidigare Colipa) ger ut riktlinjer om produktinformation (PIF) och om märkning av kosmetika, läs EU:s  kosmetikaförordning, 1223/2009.

Ansvarsfull marknadsföring.

Ansvarsfull marknadsföring och vad det innebär för kosmetika kan man lära sig av den europeiska och svenska branchorganisationeen för kosmetika. Guideline för den tekniska dokumentationen som krävs inför marknadsföring.

"Fri från..." inte alltid okey.

Livsmedelsverket har också regler beträffande "fri från..."

- Vår utgångspunkt är att konsumenten ska veta vad produkten innehåller och göra sitt val utifrån det. Det är mer konsumentvänligt att märka ut vad som faktiskt finns i förpackningen än att räkna upp sådant som inte finns med, säger Lennart Nilsson, veterinärinspektör.

Medicinteknik klass 1.

Läkemedelsverket vägleder om hur man ska jobba med den enklaste typen av medicinteknik - klass 1 produkter. Men OBS! Nu gäller MDR och många tidigare klass 1 ska nu följa Regel 21 och blir oftast klass II. Regel 21 säger bland annat att:
"Produkter som består av substanser eller kombinationer av substanser som är avsedda att föras in i människokroppen via en kroppsöppning eller användas på hud och som absorberas eller sprids lokalt i människokroppen tillhör:
- klass IIa om de används på hud eller i näshålan eller munhålan så långt som till svalget och uppnår sitt avsedda ändamål genom dessa hålor, och
- klass IIb i alla övriga fall."

Läkemedelsverkets har uppdaterat föreskrifter, lagar mm vad gäller medicintekniska produkter:

MDR: Konsoliderad text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG.

Lag 2021:600: Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter

Förordning 2021:631: Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter

Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 2021:32 (konsoliderad)  
Produktutveckling, krämer, patent.

En titt in i en kräm på Ri.se med hjälp av Raman spektroskopi. 

Märkning av kosmetika. Alternativ till timglaset är PAO.