Integritetspolicy -  Personuppgifter och GDPR.

Eviderms Integritetspolicy
Eviderm Institute AB org. nr 556787-6908, postadress Bergshamra Allé 9, 17077 Solna och besöksadress Bockholmsvägen 1 i Bergshamra (härefter förkortad Eviderm) värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid våra kontakter. 

Eviderm följer EU:s övergripande vy på "Ethics for Researchers". 

Eviderm är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning  (General Data Protection Regulation – GDPR). VD Marie Lodén är kontaktperson för dessa uppgifter. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

I vår forskning tillämpar vi även Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor som innefattar behandling av känsliga personuppgifter, som ex hälsostatus, eller om forskningen innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson, eller om vi använder en metod som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada forskningspersonen fysiskt.

Vilka personuppgifter inhämtas och behandlas?
Eviderm Institute AB samlar in personuppgifter som du i första hand själv lämnar direkt till oss, t.ex. när du gör beställningar eller registrerar dig på webbsidan, eller deltar i våra konsument- och forskningsstudier. Exempel på information är:

 • Namn och personnummer
 • Adress, telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter, kontoinformation
 • Information som har betydelse vid våra forskningsstudier, konsumentundersökningar eller utbildningar.

Vi dokumenterar även kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Den information som samlas in via hemsidan, via frivilliga anmälningar, förs över, lagras och hanteras i vårt system.

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet

Hur använder vi dina uppgifter?
Eviderm behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som i så fall anges vid tidpunkten för inhämtningen:

 • För att kunna genomföra och bearbeta forskningsstudier eller andra undersökningar i enlighet med etiska överväganden och särskilda godkännanden.
 • För att göra utskick av nyhetsbrev och ge erbjudanden (både generella och riktade)
 • För att kunna hantera beställningar och ge god service på dina frågor du har till oss som kund
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster
 • För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer
 • För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser t.ex. avseende krav i bokföringslagen.
 • Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Hemsidesleverantören använder sig av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.
 • Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver
Samtycke och ersättning i studier
Inför varje studie så får personen ge sitt samtycke till att delta. Ytterligare information om samtycke finns i riktlinjer som EU-kommissionen utfärdat.

Ersättning för deltagande i studier kan förekomma, speciellt om det rör sig om friska försökspersoner.

I studier där man är med som patient (patientstudier) är det däremot mer sällsynt med någon form av ekonomisk ersättning. Ersättningen för deltagande i en studie bestäms innan studien kan starta och granskas av etikprövningsnämnden.

Ersättning i kliniska studier är skattepliktigt och för den ev mat som serveras på kliniken görs avdrag enligt skatteverkets regler. Reseersättning och ersättning för inkomstbortfall kan förekomma i vissa studier. Den ekonomiska ersättningen ofta beroende studiens omfattning.


Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och i övrigt följa gällande personuppgiftslagstiftning.

Även personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra legala ändamål har tillgång till uppgifterna. Vi anser att det är nödvändigt att dela information med rättsvårdande myndigheter, it-säkerhetskonsulter, jurister och revisorer i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Hur länge sparas uppgifterna?
I och med att du lämnar uppgifter till Eviderm ger du din tillåtelse till att Eviderm registrerar, lagrar och behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Eviderm kommer att lagra dina personuppgifter minst så länge som utbildningen, forsknings- och konsumentundersökningen bedöms kunna ha relevans eller är en rättslig förpliktelse.
Vi kommer även att rensa bort och i vissa fall anonymisera personuppgifter för kunder som inte längre är aktiva, som längst kommer vi att spara dina uppgifter i 10 år från det att du var inaktiv kund hos oss.

Var lagras dina personuppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras hos Eviderm, dvs inom EU/EES (det europeiska samarbetsområdet). Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är låsta och begränsade.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör).

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag till vår kontaktperson, du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Om vi mottar en förfrågan om dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Behandlingstiden kan ta upp till 30 dagar.
Du har också möjlighet att ge in klagomål till Datainspektionen.

Rätt till rättelse och radering
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att uppgifterna ska rättas. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar:
Om du begär radering av personuppgifter kan vi inte alltid tillmötesgå din begäran bland annat om:

 • Uppgifterna är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst eller produkt du har beställt
 • Vi har tvingande berättigade skäl att behålla dina personuppgifter som överväger ditt integritetsintresse.
 • Personuppgifterna måste sparas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Länkar på Webbsidan
Eviderms webbsida kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Sekretess- och integritetspolicy omfattar endast Eviderms webbsida. När du länkas till annan webbplats uppmanas du därför att läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Eviderm ansvarar inte för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Information om cookies
Eviderm kan använda cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookies är små textfiler som om sparas på din dator och som gör det möjligt att behålla din anslutning till webbplatsen.  Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Genom att godkänna Eviderms allmänna villkor och/eller denna Sekretess- och integritetspolicy och/eller använda Eviderms webbsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

Ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy
Eviderm förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Sekretess- och integritetspolicy i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att t.ex. uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Så här kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till: marie.loden@eviderm.se

Mer information om hur GDPR är utformad finns genom att klicka här.

Eviderms integritetspolicy